Giúp Quý Khách hàng bảo toàn tài sản doanh nghiệp của mình một cách hiệu quả nhất.

Đối tượng tham gia bảo hiểm

Các xí nghiệp sản xuất, thương mại, khách sạn, dịch vụ.

Đối tượng bảo hiểm

Nhà cửa, máy móc, trang thiết bị, vật tư hàng hoá, nguyên vật liệu, kho hàng, trụ sở/văn phòng làm việc.

Phạm vi bảo hiểm

BIC sẽ bồi thường cho quý khách mọi tổn thất hoặc thiệt hại vật chất ngẫu nhiên bất ngờ và không lường trước bị gây ra bởi những nguyên nhân không thuộc bất cứ nguyên nhân nào bị loại trừ. Vì thế, đơn bảo hiểm Mọi rủi ro tài sản sẽ giúp quý khách bảo toàn tài sản của doanh nghiệp mình một cách triệt để và hiệu quả hơn.