Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

04:45 CH @ Thứ Ba - 04 Tháng Giêng, 2022

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Xem thông báo tại đây.