Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020

04:32 CH @ Thứ Tư - 21 Tháng Bảy, 2021

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính thông báo tới Quý Cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020.

Xem thông báo tại đây.