Thông báo chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

03:25 CH @ Thứ Ba - 10 Tháng Tám, 2021

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông thông báo chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.

Xem thông báo tại đây.

Tải về:

- Giấy ủy quyền nhận cổ tức năm 2020

- Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2020

- Giấy đề nghị thanh toán cổ tức năm 2020 bằng chuyển khoản