Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC 2020

05:16 CH @ Thứ Sáu - 12 Tháng Sáu, 2020
Kính mời Quý vị cổ đông tải về Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC năm 2020:

Kính mời quý vị tham khảo Báo cáo tài chính năm 2019 của BIC tại đây.