Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

02:01 CH @ Thứ Hai - 24 Tháng Giêng, 2022

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết về việc Phê duyệt nguồn kinh phí hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn theo Tờ trình ngày 20/01/2022 của Hội đồng Quản trị BIC.

Tải phiếu lấy ý kiến tại đây.