Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022

09:24 SA @ Thứ Sáu - 25 Tháng Hai, 2022

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông Nghị quyết của Hội đồng Quản trị BIC về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022.

Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: thực hiện theo thống nhất của BIDV và FairFax, thời gian dự kiến ngày 14/04/2022.

Địa điểm tổ chức: Tầng 15, Tòa nhà số 263 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Xem Nghị quyết tại đây.