Nghị quyết của Hội đồng Quản trị BIC về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

05:14 CH @ Thứ Năm - 30 Tháng Mười Hai, 2021

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông Nghị quyết của Hội đồng Quản trị BIC về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Xem Nghị quyết tại đây.