Nghị quyết của ĐHĐCĐ BIC về việc thông qua nguồn kinh phí hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn tham gia bảo hiểm BIC Bình An

12:56 CH @ Thứ Năm - 17 Tháng Hai, 2022

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông BIC về việc thông qua nguồn kinh phí hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn tham gia bảo hiểm BIC Bình An.

Xem Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu tại đây.