Hội đồng Quản trị BIC phê duyệt Nghị quyết về các nội dung về mục tiêu kinh doanh giai đoạn 2022 - 2025

02:32 CH @ Thứ Hai - 24 Tháng Giêng, 2022

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông bản công bố thông tin về việc Hội đồng Quản trị BIC phê duyệt Nghị quyết về các nội dung về mục tiêu kinh doanh giai đoạn 2022 - 2025.

Xem bản công bố thông tin tại đây.