Giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên các báo cáo tài chính Quý IV/2021

04:02 CH @ Thứ Hai - 24 Tháng Giêng, 2022

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý cổ đông các báo cáo giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng Quý IV/2021.

Tải về:
- Giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2021
- Giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng Quý IV/2021