Giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên các báo cáo tài chính Quý I/2021

04:35 CH @ Thứ Năm - 29 Tháng Tư, 2021

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý cổ đông các báo cáo giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng Quý I/2021.

Tải về:
- Giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2021
- Giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng Quý I/2021