Giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên các báo cáo tài chính năm 2021

12:09 CH @ Thứ Sáu - 04 Tháng Ba, 2022

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý cổ đông các báo cáo giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng năm 2021.

Tải về:
- Giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021
- Giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng năm 2021