Giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên các báo cáo tài chính Quý III năm 2021

09:34 SA @ Thứ Năm - 28 Tháng Mười, 2021

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông báo cáo giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên các báo cáo tài chính Quý III năm 2021.

Tải về:
- Giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2021
- Giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng Quý III/2021