BIC xin gia hạn thời gian công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý và Báo cáo tài chính bán niên soát xét

06:17 CH @ Thứ Năm - 15 Tháng Tư, 2021

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông công văn của BIC gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM về việc xin gia hạn thời gian công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý và Báo cáo tài chính bán niên soát xét.

Xem công văn tại đây.