Thông báo v/v cấp sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

12:00 CH @ Thứ Tư - 27 Tháng Mười, 2010

1.Thời gian:Việc cấp Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của BIC bắt đầu được thực hiện kể từ ngày 27/10/2010.

2.Địa điểm thực hiện:Tầng 10, tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại liên hệ: 04.22200282/04.22206642.

3.Các giấy tờ cần xuất trình khi đến nhận Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần:

3.1. Đối với cá nhân:

-Trường hợp cổ đông trực tiếp tới nhận sổ:

+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (cổ đông dùng khi đăng ký đấu giá).

+ Thông báo trúng đấu giá, chứng từ nộp tiền mua cổ phần.

-Trường hợp cổ đông ủy quyền cho cá nhân khác tới nhận sổ:

+ Thông báo trúng giá, chứng từ nộp tiền mua cổ phần.

+ Giấy ủy quyền nhận Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần có xác nhận của chính quyền địa phương (theo Mẫu 01) hoặc nơi công tác (áp dụng đối với cán bộ nhân viên hệ thống BIDV và BIC theo Mẫu 02).

+ Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền.

3.2. Đối với tổ chức:

+ Thông báo trúng giá, chứng từ nộp tiền mua cổ phần.

+ Giấy ủy quyền của tổ chức cho người đi nhận Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (Mẫu 03).

+ Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền.

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Phạm Quang Tùng