BIC Lâm Đồng thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm (20.05.2022)

08:41 SA @ Thứ Hai - 23 Tháng Năm, 2022

Một số ấn chỉ của Công ty Bảo hiểm BIDV Lâm Đồng (BIC Lâm Đồng) không còn giá trị sử dụng.

Xem thông báo tại đây.