Hỗ trợ thông tin bồi thường

Hướng dẫn giải quyết bồi thường BIC Bảo An Doanh Nghiệp

Thủ tục trả tiền bảo hiểm:
- Thời hạn thông báo: 30 (ba mươi) ngày (bằng văn bản) từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm;
- Thời hạn gửi đủ hồ sơ: 01 (một) năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm;
- Thời hạn chi trả: 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Thời hiệu khởi kiện: 03 (ba) năm kể từ ngày nhận được thông báo kết quả giải quyết bảo hiểm của BIC.

Hồ sơ yêu cầu chi trả bảo hiểm bao gồm:
- Giấy đề nghị trả tiền bảo hiểm;
- Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm;
- Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan, chính quyền địa phương hoặc công an nơi người được bảo hiểm bị tai nạn;
- Xác nhận điều trị của cơ quan y tế (giấy ra viện, phiếu điều trị và các giấy tờ có liên quan đến việc điều trị);
- Giấy chứng tử (trường hợp chết);
- Các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của BIC phù hợp với quy định của pháp luật.

Liên hệ
Khi sự kiện bảo hiểm xảy ra, khách hàng liên hệ với BIC/BIDV gần nhất, hoặc Hotline 1900 9456.