Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông lần X (năm 2019)