Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông lần VIII (năm 2017)