Công bố thông tin

BIC chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý cổ đông Quyết định của Hội đồng Quản trị BIC về việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt.

Xem Quyết định tại đây.