Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính


Báo cáo tài chính năm 2018


Báo cáo tài chính năm 2017

- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2017

- Báo cáo tài chính riêng Quý III/2017

- Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017

- Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2017

- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2017

- Báo cáo tài chính riêng Quý II/2017

- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2017

- Báo cáo tài chính riêng Quý I/2017

Báo cáo tài chính năm 2016

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016

- Báo cáo tài chính riêng năm 2016

- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2016

- Báo cáo tài chính riêng Quý IV/2016

- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2016

- Báo cáo tài chính riêng Quý III/2016

- Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016

- Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2016

- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2016

- Báo cáo tài chính riêng Quý II/2016

- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2016

- Báo cáo tài chính riêng Quý I/2016

Báo cáo tài chính năm 2015


- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015

- Báo cáo tài chính riêng năm 2015

- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2015

- Báo cáo tài chính riêng Quý IV/2015

- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2015

- Báo cáo tài chính riêng Quý III/2015

- Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015

- Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2015

- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2015

- Báo cáo tài chính riêng Quý II/2015

- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2015

- Báo cáo tài chính riêng Quý I/2015

Báo cáo tài chính năm 2014

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014

- Báo cáo tài chính riêng năm 2014

- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2014

- Báo cáo tài chính riêng Quý IV/2014

- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2014

- Báo cáo tài chính riêng Quý III/2014

- Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2014

- Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2014


- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2014

- Báo cáo tài chính riêng Quý II/2014

- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2014

-
Báo cáo tài chính riêng Quý I/2014

Báo cáo tài chính năm 2013

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013

- Báo cáo tài chính năm 2013

- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2013 (Xem thêm Thuyết minh Báo cáo Tài chính: Phần 1, Phần 2)

- Báo cáo tài chính Quý IV/2013 (Xem thêm Thuyết minh Báo cáo Tài chính: Phần 1, Phần 2)

- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2013

- Báo cáo tài chính Quý III/2013

- Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 (Phần 1, Phần 2, Phần 3, Phần 4)

- Báo cáo tài chính Quý II/2013

- Báo cáo tài chính Quý 1/2013

Báo cáo tài chính năm 2012

- Báo cáo tài chính năm 2012 (Xem thêm Thuyết minh Báo cáo Tài chính: Phần 1, Phần 2, Phần 3)

- Báo cáo tài chính Quý 4/2012

- Báo cáo tài chính Quý 3/2012 (Xem thêm: Thuyết minh giao dịch các bên liên quan)

- Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012

- Báo cáo tài chính Quý 2/2012

- Báo cáo tài chính Quý 1/2012

Báo cáo tài chính năm 2011

- Báo cáo tài chính năm 2011

- Báo cáo tài chính Quý 4/2011

- Báo cáo tài chính Quý 3/2011

- Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011

- Báo cáo tài chính Quý 1/2011

Báo cáo tài chính năm 2010

- Báo cáo tài chính quý 4/2010

- Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2010

Báo cáo tài chính năm 2009

Báo cáo tài chính năm 2008

Báo cáo tài chính năm 2007

Báo cáo tài chính năm 2006