|  Webmail  
Trang chủGiới thiệu về BICQuan hệ cổ đôngTin tứcSản phẩm bảo hiểmCơ hội nghề nghiệpLiên hệ

Bản tin BIC

BIC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 10/04/2018, tại Hà Nội, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội có sự tham dự của các cổ đông đại diện cho 100.953.008 cổ phần, chiếm 86,08% cổ phần có quyền biểu quyết của BIC.
Tại Đại hội, BIC đã báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông 7 nhóm vấn đề lớn, bao gồm:

- Kết quả kinh doanh năm 2017 và mục tiêu, trọng tâm công tác năm 2018;
- Quyết toán tài chính, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức năm 2017 và kế hoạch cổ tức năm 2018;
- Kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và mục tiêu, phương hướng năm 2018;
- Kết quả chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018;
- Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và mục tiêu, phương hướng năm 2018;
- Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017;
- Trình thay đổi thành viên Ban Kiểm soát BIC.

Báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động của BIC năm 2017, Ông Trần Hoài An, Tổng Giám đốc BIC, cho biết, tổng doanh thu phí bảo hiểm hợp nhất của BIC năm qua đạt 1.972 tỷ đồng, tăng trưởng 9,9% so với năm 2016, trong đó, doanh thu phí bảo hiểm riêng Công ty mẹ đạt 1.810 tỷ đồng, tăng trưởng 6,4% so với năm ngoái, hoàn thành 95,3% kế hoạch năm được Đại hội đồng cổ đông giao phó. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của BIC năm 2017 đạt 186 tỷ đồng, tăng trưởng 12,6% so với năm 2016, hoàn thành 100% kế hoạch năm. Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế riêng Công ty mẹ đạt 213 tỷ đồng, tăng trưởng 54,3% so với năm ngoái thông qua việc nhận cổ tức từ Công ty liên doanh bảo hiểm Lào – Việt (LVI) chuyển về.


Ông Trần Hoài An, Tổng Giám đốc BIC, báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động của BIC năm 2017

Theo ông An, tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng Công ty mẹ năm 2017 tăng trưởng không đạt như kỳ vọng là kết quả từ việc BIC tiếp tục kiên trì mục tiêu hiệu quả thông qua những chính sách quản lý rủi ro chặt chẽ, lựa chọn các dịch vụ có mức độ rủi ro phù hợp, đặc biệt là kiểm soát các nghiệp vụ như bảo hiểm sức khỏe con người, bảo hiểm xe cơ giới mặc dù trên thị trường đang cạnh tranh khốc liệt.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, năm 2017, BIC cũng đạt được nhiều kết quả đáng chú ý ở các mặt hoạt động khác như: được A.M. Best duy trì định hạng năng lực tài chính B+ (Tốt), năng lực tổ chức phát hành bbb-; lần thứ 2 liên tiếp đứng trong Top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam; lần thứ 4 liên tiếp được công nhận là 1 trong 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam; lần thứ 7 được bình chọn là 1 trong 100 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam…

Tại Đại hội, BIC cũng đã báo cáo và xin ý kiến cổ đông về việc kiện toàn bộ máy Ban Kiểm soát BIC đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật thông qua việc: miễn nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm soát BIC đối với Ông Cao Cự Trí; bầu bổ sung Bà Lại Ngân Giang, nguyên Kế toán trưởng BIC, tham gia Ban Kiểm soát BIC và ứng cử vị trí Trưởng Ban Kiểm soát làm việc chuyên trách tại BIC. Qua bầu cử, bà Lại Ngân Giang đã trúng cử vào Ban Kiểm soát BIC với 100.952.982 cổ phần đồng ý, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội.


Cổ đông thảo luận và đặt câu hỏi cho BIC

Các nội dung, tờ trình khác tại Đại hội cũng được các cổ đông thảo luận và thông qua với tỷ lệ nhất trí cao. Đoàn Chủ tịch đã ghi nhận các ý kiến của các cổ đông và trả lời thấu đáo trên tinh thần cầu thị và minh bạch đối với các vấn đề mà cổ đông có ý kiến.


Ông Trần Lục Lang, Chủ tịch HĐQT BIC, chia sẻ về những mục tiêu và định hướng của BIC năm 2018

Đối với kế hoạch năm 2018, BIC đặt mục tiêu tổng doanh thu phí bảo hiểm Công ty mẹ năm 2018 đạt 2.040 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 190 tỷ đồng. Theo Ông Trần Lục Lang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIC, năm 2018, BIC sẽ tiếp tục tập trung tăng trưởng hiệu quả, an toàn, bền vững, gia tăng thị phần và vị thế trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam. Để đạt được các mục tiêu năm 2018, BIC sẽ tập trung vào các giải pháp, bao gồm: hoàn thiện mô hình tổ chức, cải cái quy trình nghiệp vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ trước, trong và sau bán hàng; phát triển mạng lưới theo hướng hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động của các công ty thành viên, đẩy mạnh hoạt động bán chéo sản phẩm qua hệ thống ngân hàng, đẩy mạnh đầu tư, nâng cao hiệu quả khai thác tại thị trường Lào và Campuchia; tiếp tục triển khai dự án hỗ trợ kỹ thuật của nhà đầu tư chiến lược FairFax; đầu tư hệ thống công nghệ thông tin, đáp ứng các nhu cầu quản lý và vận hành của BIC trong giai đoạn tối thiểu 10 năm tới.

Tham khảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC năm 2018 tại đây.

Số lượt đọc:  624  -  Cập nhật lần cuối:  29/11/2018 07:22:12 PM
Bản tin BIC
Chương trình khuyến mại
Thị trường bảo hiểm
Thị trường Tài chính
Thông báo