|  Webmail  
Trang chủGiới thiệu về BICQuan hệ cổ đôngTin tứcSản phẩm bảo hiểmCơ hội nghề nghiệpLiên hệ

Bản tin BIC

BIC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tại Hà Nội, ngày 28/3/2017 – Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội đã có sự tham dự của các cổ đông đại diện cho 100.905.472 cổ phần, chiếm 86% cổ phần có quyền biểu quyết của BIC.

Tại Đại hội, đã có 6 nhóm vấn đề lớn được BIC báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông gồm:

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc bầu bổ sung ông Trần Lục Lang, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng BIDV là thành viên Hội đồng Quản trị BIC.
- Kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.
- Quyết toán tài chính, phân phối lợi nhuận sau thuế và mức chia cổ tức năm 2016.
- Kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016, mục tiêu phương hướng hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017.
- Kết quả chi trả thù lao, trợ cấp cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán giai đoạn 2017 - 2020.


Về kết quả hoạt động của BIC, Tổng Giám đốc Trần Hoài An cho biết, năm 2016, BIC bám sát mục tiêu tăng trưởng hiệu quả thông qua nhiều chính sách quản lý rủi ro chặt chẽ. Kết quả, tổng doanh thu phí bảo hiểm hợp nhất của BIC đạt 1.794 tỷ đồng, trong đó doanh thu phí bảo hiểm của riêng Công ty mẹ BIC đạt 1.671 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của BIC đạt 165,7 tỷ đồng, tiếp tục duy trì là 1 trong 5 công ty bảo hiểm có tỷ suất sinh lời cao nhất trên thị trườngbảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.
Theo báo cáo của Tổng Giám đốc BIC, với các chính sách hướng tới mục tiêu hiệu quả, Ban Điều hành BIC đã thực hiện việc kiểm soát chặt chi phí, nhờ đó, chi phí hoạt động năm 2016 của BIC đã giảm 3,1%. Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ phí toàn Tổng Công ty được duy trì ở mức 3,1%, là mức thấp nhất của BIC từ trước tới nay.


Ông Trần Hoài An, Tổng Giám đốc BIC, báo cáo Đại hội kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017

Ngoài ra, BIC cũng đã đạt được nhiều kết quả đáng chú ý khác như: được tổ chức xếp hạng tín nhiệm tài chính hàng đầu thế giới A.M.Best nâng triển vọng xếp hạng tín nhiệm từ Ổn định lên Tích cực và tiếp tục khẳng định xếp hạng năng lực tài chính B+ (Tốt), xếp hạng năng lực tổ chức phát hành bbb-. Đặc biệt, BIC là 1 trong số ít công ty bảo hiểm phi nhân thọ được Bộ Tài chính công nhận có chuyên gia tính toán dự phòng và khả năng thanh toán…


Các cổ đông thảo luận và đặt câu hỏi cho Đoàn Chủ tịch

Đại hội đã thảo luận và thông qua toàn bộ các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội. Đoàn Chủ tịch đã ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến của cổ đông và đã trả lời thấu đáo trên tinh thần cầu thị và minh bạch đối với các vấn đề mà cổ đông có ý kiến.


Đoàn Chủ tịch trả lời các ý kiến của cổ đông trên tinh thần cầu thị, minh bạch

Về mục tiêu hoạt động năm 2017, Tổng Giám đốc Trần Hoài An cho biết, BIC xác định sẽ tập trung các giải pháp để tăng trưởng hiệu quả, an toàn, bền vững, gia tăng thị phần và vị thế của BIC trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam. BIC đặt mục tiêu tổng doanh thuphí bảo hiểm năm 2017 đạt 1.900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất phấn đấu đạt 186 tỷ đồng, tập trung xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng quản trị, điều hành và nâng cao chất lượng dịch vụ trước, trong và sau bán hàng, đầu tư hệ thống công nghệ thông tin hiện đại trong 2-3 năm tới đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh, quản trị điều hành theo yêu cầu cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4. Đối với các liên doanh tại hải ngoại, BIC sẽ tiếp tục hỗ trợ đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại Lào, Campuchia.

Tham khảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông BIC năm 2017 tại đây.

Số lượt đọc:  712  -  Cập nhật lần cuối:  29/11/2018 07:24:56 PM
Bản tin BIC
Chương trình khuyến mại
Thị trường bảo hiểm
Thị trường Tài chính
Thông báo