|  Webmail  
Trang chủGiới thiệu về BICQuan hệ cổ đôngTin tứcSản phẩm bảo hiểmCơ hội nghề nghiệpLiên hệ
  |   Quan hệ cổ đông   |   Công bố thông tin

Công bố thông tin

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC 2015

Kính mời Quý vị cổ đông tải về Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC năm 2015:

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông BIC năm 2015

Các tài liệu:
(1) Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông BIC năm 2015
(1.1) Thông báo chi trả tạm ứng cổ tức năm 2014
- Giấy đề nghị thanh toán cổ tức năm 2014 bằng chuyển khoản
(2) Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông BIC năm 2015
(3) Quy chế ứng cử, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông BIC 2015
(3.1) Thư đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát BIC
(3.2)
Mẫu Sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát BIC
(4) Báo cáo Kết quả kinh doanh 2014 và giai đoạn 2010 – 2014, Kế hoạch kinh doanh 2015
(5) Tờ trình phê duyệt quyết toán tài chính, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014
(6) Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT BIC năm 2014 và nhiệm kỳ 2010 - 2015
(7) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên BIC năm 2015
(8) Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014
(9) Báo cáo kết quả chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014 và đề xuất kế hoạch chi trả năm 2015
(10) Tờ trình điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phần mới để chào bán cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài
(11) Tờ trình nhân sự HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019
(12) Tờ trình kế hoạch sửa đổi bổ sung Điều lệ BIC

Danh sách thành viên ứng cử HĐQT và BKS Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2015 -2020:
- Thư đề cử của Ngân hàng BIDV
- Nghị Quyết HĐQT BIC về việc đề cử bà Đặng Thị Hồng Phương
- Thư đề cử của cổ đông lớn Mutual Fund Elite và Vinare
- Sơ yếu lý lịch các ứng cử viên:
1. Ông Phạm Quang Tùng
2. Ông Trần Hoài An
3. Bà Đặng Thị Hồng Phương
4. Ông Võ Hải Nam
5. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao
6. Ông Cao Cự Trí
7. Ông Nguyễn Trung Kiên
8. Ông Nguyễn Thành Công

Kính mời quý vị tham khảo Báo cáo tài chính năm 2014 của BIC tại đây.
Số lượt đọc:  564  -  Cập nhật lần cuối:  21/04/2015 01:41:41 PM
Công bố thông tin
Báo cáo thường niên
Báo cáo tài chính
Đại hội đồng cổ đông
Hỗ trợ cổ đông